FOTO: Elliot Elliot

Översyn av tillgången till tillgängliga läromedel från förskola till högskola

 

Regeringen har gett i uppdrag åt Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, att i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.

– Vi välkomnar en översyn av hur vi kan förbättra tillgången till tillgängliga läromedel från förskola till högskola. Varje person måste få rätt förutsättningar att nå sina utbildningsmål, oavsett funktionsförmåga. Vi ser nu fram emot att samarbeta med SPSM i denna viktiga fråga, säger Magnus Larsson, generaldirektör på MTM.

Uppdraget innebär att MTM, i samverkan med SPSM, ska göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola. Uppdraget ska genomföras öppet, transparent, opartiskt och i samverkan. Användarens perspektiv ska vara i fokus.

Möjlighet att lämna synpunkter på kartläggningen

I arbetet med översynen görs en kartläggning över tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola. I höst kommer kartläggningen göras publik för att alla intressenter ska kunna lämna synpunkter på materialet. Som komplement kommer MTM och SPSM även att bjuda in representanter för olika aktörer till en dialog om kartläggningen den 12 oktober 2017.

Kartläggningen

För att få en översyn över tillgången görs en kartläggning över vilka tillgängliga läromedel som finns samt hur dessa används. Kartläggningen kommer att genomföras under perioden maj-augusti 2017 av oberoende konsulter från Education Analytics AB. Kartläggningen kommer att presenteras vid en hearing där intressenter har möjlighet att yttra sig om arbetet.

Education Analytics kommer att genomföra samtal och enkätundersökningar med berörda aktörer under perioden maj-augusti.

Är du intresserad av att bidra till deras kartläggning kan du anmäla intresse via intresseanmälan nedan.

Länk till intresseanmälan (öppnas i nytt fönster)

Länk till Education Analytics (öppnas i nytt fönster)

Om uppdraget

 Uppdraget ska utmynna i:

 • En rapport över hur tillgången till tillgängliga läromedel ser ut i samtliga skolformer från förskola till högskola
 • Förslag på möjliga åtgärder och förändringar av verksamheten
 • En konsekvensbeskrivning och vid behov en redogörelse för nödvändiga förändringar av MTM:s och SPSM:s instruktioner
 • Eventuellt förslag om vidare utredning lämnas om det bedöms nödvändigt

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2018.

Länk till uppdraget (öppnas i nytt fönster)

Organisation kring uppdraget

 • Richard Stones, MTM. Uppdragsägare
 • Pia Hasselrot, MTM. Uppdragsledare
 • Stig Andersson, SPSM
 • Sara Göransson, SPSM
 • Brita Lundberg, SPSM
 • Helena Nordqvist, MTM
 • Gun Olsson, MTM
 • Erik Rågvik, MTM

Frågor och svar om uppdraget

Vad innebär uppdraget?    

Översynen ska beskriva hur tillgången till tillgängliga läromedel ser ut i samtliga skolformer från förskola till högskola samt redogöra för möjliga åtgärder och förändringar av verksamheten.

Varför görs detta?             

Det saknas i dag sammanställd kunskap om hur god tillgängligheten är genom alla delar i skolsystemet.

Ur Uppdraget: Regeringens utbildningspolitik strävar efter att utjämna socioekonomiska skillnader och att ge alla människor möjlighet att utvecklas. Alla barn, unga och vuxna ska också ges förutsättningar att pröva och utveckla sin förmåga och sina kunskaper till sin fulla potential oberoende av ålder, könstillhörighet och funktionsnedsättning (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, s. 195).

Regeringen har också förbundit sig till de globala utvecklingsmålen i 2030-agendan. I mål fyra, God utbildning för alla, anges att utbildningssystemen måste möta människors behov under hela livet – från tillgång till förskola över grundskoleutbildning till att alla unga personer ges möjlighet till gymnasie-, yrkes- och högre utbildning.

Hur ska översynen göras?

MTM ska vid genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från berörda aktörer. Det innebär kontakter med representanter för utbildningar på alla nivåer, referensgrupper liksom företrädare för organisationer, institutioner med mera.

Uppdraget anger att översynen ska genomföras inom nuvarande budgetramar för myndigheterna. Det innebär att medarbetare på MTM och SPSM kommer att utföra arbetet.

Hur ska översynen att gå till?

Översynen ska genomföras öppet, transparent, opartiskt och i samverkan. Användarens perspektiv ska vara i fokus.

Först görs en kartläggning över vilka tillgängliga läromedel som finns samt hur dessa används. Kartläggningen kommer att genomföras under perioden maj-augusti 2017 av oberoende konsulter från Education Analytics AB. Kartläggningen kommer att göras publik i september för att intressenter ska kunna ge synpunkter på materialet.

I slutet av november kommer ett utkast till en rapport med eventuella åtgärdsförslag att göras publik för att intressenter ska kunna ta del av materialet och lämna synpunkter. De synpunkter som intressenterna lämnar beaktas. Rapporten färdigställs och lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2018.

Kontakt

Uppdragsledare Pia Hasselrot
pia.hasselrot@mtm.se

tel: 08-580 027 47

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)