MTM:S STRATEGI 2021– 2023


.........................

••••

•• •• •• •• ••

MYNDIGHETEN FÖR

TILLGÄNGLIGA MEDIER


3


Vi ska ge ännu fler möjlighet att läsa

Att ge alla möjligheter att läsa är en viktig grund i ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Därför behövs MTM. Vi arbetar för att alla har tillgång till litteratur, samhällsinformation och nyheter, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Vi är mitt i vår utveckling från att huvudsakligen producera tillgänglig läsning till att dessutom vara ett nationellt kunskapscentrum som även stöttar andra aktörer i utformningen av tillgängliga medier. För vi behöver bli fler som inkluderar alla på lika villkor.

Genom att sprida kunskap till fler – att kommunicera, driva på, utveckla och samverka – bidrar vi till att utbudet av tillgänglig läsning blir större. När tillgäng- lighet är en naturlig och integrerad del av utformningen av litteratur, nyheter och information ger det möjligheter för fler att på sina villkor delta i utveck- lingen av det samhälle vi vill leva i.

Den här strategin stakar ut vägen framåt; hur vi ser på vår roll som kunskapscentrum, vilka steg vi behöver ta inom vårt läsfrämjande arbete och vilken funktion vår produktion behöver fylla när andra aktörers produkter blir mer tillgängliga.


Vi sätter alltid våra läsare främst.

Magnus Larsson, GD


4


Vision

Ett samhälle där all läsning är tillgänglig.


Strategisk inriktning

Med ledande kunskap och användaren i fokus främjar vi tillgänglig läsning i samhället.5


Vi är navet som samlar och sprider kunskap för att alla ska kunna läsa på sitt sätt.


MTM ska vara ett etablerat kunskapscentrum och en drivande aktör inom tillgänglig läsning. Vi ska förmedla kunskap om läsarnas behov och bidra

till att hitta lösningar för olika situationer i olika skeden av livet.


Mål på tre års sikt

Vi ska utveckla vår roll som nationellt kunskapscen- trum utifrån vilken kunskap och vägledning olika målgrupper behöver och hur vi når dem.

Vi ska ha ett systematiskt arbetssätt för att lyssna på och ha dialog med läsare för att förstå deras behov.

Vi ska arbeta för att tillgänglig läsning ska uppmärk- sammas i större utsträckning.

Vi ska vara en lärande organisation. Som kunskaps- centrum ska vi utveckla organiserade former för och en medveten styrning av hur vi samlar och delar kunskap.

Vi ska sträva efter mångfald och fördjupad kunskap om våra läsare i vår kompetensförsörjning. Vi ska använda alla våra kompetenser och bredda våra perspektiv. Våra roller i verksamheten ska utvecklas med läsarnas behov.

Vi ska sprida kunskap om vilka vi är och vad vi gör så att våra målgrupper vet att de kan vända sig till MTM gällande tillgänglig läsning.

Mål på tio års sikt

MTM utvecklar, samlar och sprider kunskap om läsarnas olika behov i nära samarbete med läsarna själva.

MTM förmedlar kunskap om tillgänglig läsning tillsammans med funktionshinderrörelsen, universitet och högskolor, offentlig sektor och den kommersiella marknaden.

MTM är ett ledande kunskapsnav kring standarder och riktlinjer för universell utformning av litteratur, nyheter och samhällsinformation.

MTM är en lärande organisation som attraherar, utvecklar och behåller rätt kompetens.


7


Läsning är en demokratisk rättighet och vi verkar för att text ska vara tillgänglig för alla.MTM ska främja den demokratiska rätten till läsning,

så att fler oavsett förutsättningar kan ta del av litteratur, nyheter och samhällsinformation.


Mål på tre års sikt

Vi ska främja tillgången till läsning för våra läsare och nå ut till fler som behöver våra produkter och tjänster.

Vi ska arbeta för likvärdigt främjande av tillgänglig läsning över landet.

Vi ska förse den kommersiella marknaden med kunskap om produktion och distribution av tillgänglig litteratur och nyheter, om relevant lagstiftning samt om läsarna och deras behov.

Vi ska samla, sprida och initiera forskning inom tillgänglig läsning och använda resultaten i vårt främjandearbete.

Vi ska fördjupa samverkan med relevanta aktörer i vårt främjandearbete.

Vi ska utveckla en metod för att främja tillgänglig samhällsinformation och tillhandahålla kompletterande samhällsinformation.

Mål på tio års sikt

MTM inspirerar till och möjliggör ökad läsning bland våra läsare och bidrar till att det sker likvärdigt över hela landet.

MTM främjar att den kommersiella marknaden producerar universellt utformade produkter och tjänster inom litteratur och nyheter.

MTM främjar tillgänglig läsning och tillgänglig samhällsinformation i offentlig sektor.

MTM främjar forskning kring tillgänglig läsning

och främjar, följer och deltar aktivt i standardisering och framtagande av riktlinjer.

MTM är en länk mellan läsare, förmedlare och producenter.


9


Med modern teknik skapar vi bästa möjliga läsupplevelse för alla.


11MTM ska utveckla produkter och tjänster med bästa möjliga läsupplevelse utifrån läsarnas behov med hjälp av modern teknik.

Vi ska komplettera marknadens utbud genom att tillgängliggöra läsning som våra läsare annars inte har möjlighet att ta del av.


Mål på tre års sikt

Vi ska utveckla våra produkter och tjänster så att tekniken och läsningen är anpassad efter användarnas behov.

Vi ska involvera läsare och utveckla metoder för att mäta användarvärdet och undersöka vilka behov läsarna har i olika lässituationer.

Vi ska öka vår kunskap om standarder och riktlinjer och främja, följa och delta aktivt i arbetet med dem.

Vi ska bevaka teknikutvecklingen och den kommersiella marknadens produktutveckling och fördjupa vår samverkan för att möta läsarnas behov.

Mål på tio års sikt

MTM utvecklar produkter och tjänster utifrån kunskap om läsarnas behov i olika situationer och olika skeden av livet, oavsett val av kanal eller plattform, vilket kräver att vi är en lyhörd, flexibel och innovativ organisation.

MTM kompletterar den kommersiella marknadens produktion av litteratur och nyheter samt samhälls- information från offentlig sektor så att alla kan

läsa på sina villkor.

MTM skapar bästa möjliga läsupplevelse genom att förstå och dra nytta av teknikutvecklingen och involvera användarna i utvecklingen av våra produkter och tjänster.Hans Michelsensgatan 2, 211 20 Malmö • 040-653 27 00 • info@mtm.sewww.mtm.se

13

Illustration: Joakim Agervald • Form: Springtime-Intellecta • Tryck: TMG Sthlm, 2020.