Våra rapporter och undersökningar

Rapporter och undersökningar är en metod för MTM att få veta mer om behov och förutsättningar hos våra målgrupper. Det är också ett sätta att få veta hur våra tjänster och produkter används. När vi gör rapporter och undersökningar anlitar vi konsulter, gör egna undersökningar och samverkar med olika aktörer. Här följer ett urval av de senaste och mest viktiga rapporterna som MTM gett ut.

Lyssningsläsning i högre utbildning

En kunskapsöversikt om hur studenter med funktionsnedsättning tar till sig kurslitteratur i ljudformat. I fokus står läspraktiken lyssningsläsning och dess betydelse inom högre utbildning. Kunskapsöversikten är ett gjord som ett samarbete mellan MTM och Malmö Universitet, publicerad mars 2024.

Lyssningsläsning i högre utbildning (mtm.se)

Att läsfrämja för öronen

Rapporten presenterar undersökningen Att läsfrämja för öronen – Ljudbokens och talbokens roll på folkbibliotek som genomfördes 2022 vid Bibliotekshögskolan i Borås.

Att läsfrämja för öronen, (PDF, 508 Kb, öppnas i nytt fönster).

Frasanpassat radfall

Tidigare forskning visar att förmågan att läsa och ta till sig text påverkas av textens storlek, radavstånd och radlängd. Men hur påverkas läsningen av medvetna radbrytningar, det som kallas frasanpassat radfall? Detta undersöks i rapporten Frasanpassat radfall.

Fransanpassat radfall, (PDF, 2,3 Mb, öppnas i nytt fönster).

Vägledning kring tillgänglig samhällsinformation

Alla har rätt att ta del av information om det som händer i samhället. Vid kriser är det särskilt viktigt att myndigheterna faktiskt når alla. Därför har MTM tillsammans med MSB tagit fram en vägledning för dig som behöver nå ut med samhällsinformation.

Vägledningen utgår från vad forskningen säger om tillgänglig kris- och samhällsinformation. Vi hoppas att den kommer fungera som introduktion eller fortbildning för dig som är intresserad av tillgänglighetsfrågor och kris- och samhällsinformation.

Här hittar du vägledningen i sin helhet som tillgänglig pdf: Vägledning tillgänglig samhällsinformation

Här hittar du den kunskapsöversikt kring tillgänglig samhällsinformation som vägledningen huvudsakligen bygger på, tillgänglig pdf öppnas i nytt fönster: Inkluderande kris- och samhällsinformation (mtm.se)

Uppföljning av demokratisk delaktighet för personer med läsnedsättning

MTM har i strategin för funktionshinderspolitikens uppföljning ett ansvar att följa upp demokratisk delaktighet. För att ta fram en konkret plan för hur uppföljningen ska genomföras behövs ökad kunskap om området. Mot bakgrund av detta har Funka fått i uppdrag att ta fram en nulägesbeskrivning som återfinns i denna rapport. Rapportens fokus ligger på demokratisk delaktighet för MTM:s specifika målgrupper, personer med läsnedsättning. Rapporten innehåller en sammanställning av relevant statistik och en analys av möjliga luckor i hur offentlig sektor följer upp demokratisk delaktighet för personer med läsnedsättning.

Uppföljning av demokratisk delaktighet för personer med läsnedsättning, (PDF, 437 Kb, Öppnas i nytt fönster)

Hur har samhällsinformationen om covid-19 fungerat för personer med funktionsnedsättning?

Delrapport beställd av Myndigheten för tillgängliga medier inom ramen för forskningsprojektet ”Har informationen om covid-19 pandemin varit åtkomlig och begriplig för personer med funktionsnedsättning och kan den förbättras?” som drivs av Centrum for Klinisk Forskning I Dalarna (CKF) i samarbete med Begripsam.
Hur har samhällsinformationen om covid-19 fungerat för personer med funktionsnedsättning? (PDF, öppnas i nytt fönster)
Hur har samhällsinformationen om covid-19 fungerat för personer med funktionsnedsättning? (HTML, öppnas i nytt fönster)

Undersökning om läsvanor och läsförmåga bland Sveriges invånare - undersökning av SCB för MTM

De flesta som bor i Sverige är bra på att läsa, och 86 procent tycker dessutom att det är roligt att läsa! En undersökning som SCB gjort för MTM:s räkning ger svar på frågor om Svenskarnas läsvanor. Drygt 11 procent av befolkningen tycker att information från kommuner och myndigheter är svår att förstå och 25 procent undviker långa texter.
Undersökning om läsvanor och läsförmåga bland Sveriges invånare
Lättläst sammanfattning av Undersökning om läsvanor och läsförmåga bland Sveriges invånare

Talande böcker – läsande barn

Utifrån fokusgruppssamtal med barn i åldern 9–16 år identifierar Anna Hampson Lundh i ”Talande böcker och läsande barn” (2013) talboksanvändning som två typer av aktivitet, som en kompensatorisk aktivitet eller som en aktivitet i sin egen rätt. Rapporten pekar också på hur bemötandet från de vuxna (bibliotekarier, lärare och andra) som förmedlar talböcker återspeglas i barnens syn på sin läsnedsättning och talböcker. Rapporten är skriven på uppdrag av MTM.
Läs hela rapporten ”Talande böcker och läsande barn” här.

Talboksanvändning stärker självkänslan

Talboksanvändning har en potential att stärka självkänslan hos barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi visar Milanis, Lorussos och Moltenis undersökning ”The effects of audiobooks on the psychosocial adjustment of pre-adolescents and adolescents with dyslexia”. Man undersökte italienska barn i åldern 11–16 år. Undersökningen genomfördes på så sätt att en grupp fick talböcker och en annan grupp fick fortsätta med pappersböcker. Efter fem månader visade gruppen som läste talböcker bättre läsförmåga, ökat självförtroende och de fick också lättare att koncentrera sig på arbetet i skolan.

Läs hela rapporten “The effects of audiobooks on the psychosocial adjustment of pre-adolescents and adolescents with dyslexia”

Användarundersökning 8 Sidor - papperstidningen

Under sommaren 2018 genomförde MTM en undersökning som syftade till att kartlägga användning och värdet av tidningen 8 Sidor hos läsarna. Målgruppen är personer som läser den tryckta tidningen. Fokus ligger på läsarnas upplevelse av 8 Sidor som papperstidning jämfört med om den endast skulle finnas i digitalt format.

Samtliga läsare på de dagliga verksamheterna säger att tidningen är viktig för dem, och förmedlarna tror att det är flera som inte skulle ta till sig nyheter om tidningen inte fanns.

De som läser i grupp på daglig verksamhet/gruppboende, både läsare och förmedlare, anser att pappersformatet är överlägset andra format. Papperstidningen är lättillgänglig för alla som vill titta i den och det är lätt att skicka runt papperstidningen och hålla upp den så flera kan se.
Läs hela rapporten i Word (öppnas i nytt fönster)

Användarundersökning punktskrift

Under våren 2018 har MTM gjort en användarundersökning bland punktskriftsläsarna med syfte att få ett underlag för utveckling av produkter och tjänster.

Den senaste användarundersökningen genomfördes 2015 och gällde då taktilt läsande barn och ungdomar. I år var det vuxna läsare som tillfrågades. Frågorna rörde bland annat hur läsarna upplever kvaliteten i punktskriftsprodukterna, på vilket sätt man helst läser punktskrift – till exempel elektroniskt - och om man har önskemål om litteratur på andra språk än svenska.

Undersökningen visar att många är nöjda – det är få som uttrycker ett missnöje.
Läs hela rapporten från användarundersökning om punktskrift

Rapport från intervjuer, ”Från Textview till Epub3” - mars 2018

MTM har ett projekt tillsammans med Specialpedagogiska Skolmyndigheten avseende e-textformat och en övergång till Epub3 från Textview.  Epub har stor potential att ge mer funktionalitet genom att det möjliggör att skärmläsningsprogram kan känna av olika typer av innehåll (genom uppmärkning). Olika målgrupper kan bättre ta del av den nya produkten tack vare universal design.

Denna undersökning syftar till att kartlägga vad det är som uppskattas med Textview och att få fram testare av Epub3-formatet senare i projektet.
Ladda hem rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läsarundersökning taltidningsläsare - 2017

Lokalnyheterna är det som lockar mest i tidningen medan börssidorna och sportens resultattabeller är minst intressanta. Det visar Myndigheten för tillgängliga mediers nya läsarundersökning där 400 taltidningsläsare har fått svara på frågor om sina läsvanor och läsupplevelse av taltidningen.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM har tidigare genomfört undersökningar som främst har fokuserat på hur taltidningsläsarna upplever tekniken. Den senaste undersökningen är unik då syftet var att ta reda på mer om taltidningsläsarnas läsvanor eftersom hela läsupplevelsen är intressant. Resultatet från undersökningen ska ligga till grund för framtida utveckling av taltidningen.

Läs mer om rapporten
Ladda hem rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Orsak till uppsägning av taltidningsprenumeration - 2017

MTM har under hösten 2017 genomfört en undersökning om anledningen till varför man har sagt upp sin taldagstidningsprenumeration. Undersökningen ger en bra helhetsbild till anledningen men syftet har framför allt varit att närmare undersöka hur mycket den befintliga utrustningen som behövs för att läsa taltidningen har påverkat valet att säga upp prenumerationen.

Undersökningsföretaget Markör har ringt upp de som sagt upp sin prenumeration sedan våren/sommaren 2017 för att närmare ta reda på orsaken till uppsägning. Undersökningen visar att den största anledningen är naturliga orsaker. Naturliga orsaker är framför allt bristande ork/sjukdom, återfått hälsa/syn och läsning av tidningen på annat sätt. 
Läs hela rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Undersökning om engelsk talsyntes - 2017

Under våren 2017 har MTM genomfört en användarundersökning för att ta reda på vad låntagarna tycker om att lyssna på engelsk skönlitteratur med talsyntes. Undersökningen gick till så att respondenterna fick lyssna i cirka 8 minuter på ett stycke ur en bok, och sedan svara på frågor om rösten och uppläsningen.
Läs mer om undersökningen

Utvärdering av kampanj riktad till nyanlända - 2017

Hösten 2016 tog MTM fram ett informationsmaterial för personer med svenska som andraspråk om att det finns lättlästa böcker, nyheter och samhällsinformation. Som ett led i marknadsföringen av materialet genomförde vi en kampanj som vände sig till de som möter nyanlända. Undersökningsföretaget Markör har utvärderat kampanjen. Nästan 70 % av de som beställde kampanjpaketet har deltagit i Markörs webbenkät.

En klar majoritet (86%) anser att informationsmaterialet innehåller relevant information för målgruppen och att det är användbart, och nästan lika många (85%) tycker att det erbjuds på de viktigaste språken. Nästan alla (92%) anser att materialet totalt sett är bra.

Bibliotek (33%) och grundskola (23%) tillhör de stora beställarna, och materialet kommer i nästan hälften (47%) av fallen att användas i undervisning. I andra hand beställdes materialet för att användas i språkcaféer (31%) och i tredje hand som utställningsmaterial (26%).
Hela rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Användning och behov av annotationer och ämnesord - våren 2016

Läs sammanställning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Intervjuer med låntagare och bibliotekarier om annotationer och ämnesord - maj 2016

Läs sammanställning (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)