Personuppgiftsansvarig

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM är personuppgiftsansvarig. MTM är personuppgiftsansvarig för uppgifterna i Legimus som finns på legimus.se idag

Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) för Legimus

Legimus är MTM:s digitala bibliotek som innehåller tillgängliga medier i form av talböcker, e-text, punktskrift och anpassade tidningar för olika åldrar och behov. För att använda Legimus behöver biblioteket underteckna ett personuppgiftsbiträdesavtal hos oss.

MTM har utrett frågan om behandling av personuppgifter i MTM:s talboksbibliotek Legimus. Vi har konstaterat att enligt reglerna i dataskyddsförordningen[1] är MTM personuppgiftsansvarig och de anslutna bibliotekens huvudmän personuppgiftsbiträden. De registrerade användarnas personuppgifter behandlas av MTM som personuppgiftsansvarig och bibliotekens huvudmän är därmed personuppgiftsbiträden.

MTM har i egenskap av personuppgiftsansvarig formulerat instruktioner för bibliotekens personuppgiftsbehandling i ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska undertecknas av bibliotekens huvudmän. Observera här att det är ansvarig nämnd i kommunen eller motsvarande som är personuppgiftsbiträde och att det därmed är behörig firmatecknare för denna som ska underteckna avtalet. Observera även att din huvudman eventuellt redan kan ha skrivit under avtal som även gäller för ditt bibliotek.

MTM har omarbetat sitt personuppgiftsbiträdesavtal. Det nya personuppgiftsbiträdesavtalet bygger på SKR:s mall och finns i två versioner, en för statliga bibliotekshuvudmän och en för övriga bibliotekshuvudmän. Det som skiljer versionerna åt är i huvudsak tvisteklausulen och det beror på att det finns juridiska skillnader i hur tvister ska lösas. Du som ska handlägga avtalet väljer den version som passar din bibliotekshuvudman bäst utifrån dessa förutsättningar.

I och med att personuppgiftsbiträdesavtalet har omarbetats kan det innebära att olika nämnder inom en och samma kommun har olika versioner av avtalet. Om ni är osäkra på om det har tecknats ett avtal som omfattar ert bibliotek så går det bra att skicka e-post till dataskyddsombud@mtm.se och fråga.  

Instruktioner för signering av personuppgiftsbiträdesavtal

Filer som ifyllnadsbar PDF publiceras inom kort. För att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med MTM behöver du göra följande:

Myndigheten för tillgängliga medier

Box 51

201 20 Malmö

När MTM har mottagit avtalsexemplaren kommer de att signeras av MTM, diarieföras och ett av exemplaren skickas till er.

Frågor om avtalet:

E-post: dataskyddsombud@mtm.se

Telefon: 040-653 27 00 (växel)

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Personuppgifter som hanteras för Legimusanvändare

Med Legimus avses legimus.se, webbspelare och appen Legimus.

Följande personuppgifter behandlas om dig som har ett Legimuskonto: namn, personnummer/samordningsnummer/LMA-nummer och e-postadress. För minderåriga behandlas även vårdnadshavares namn och födelsedatum. Uppgifterna används för att hantera ditt konto och dina lån.

MTM behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om behandling av personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad i MTM:s integritetspolicy. Se länk till policyn längst ned på sidan.

Andra uppgifter som lagras

Utöver personuppgifterna sparar MTM följande uppgifter för dig som har ett Legimuskonto: 

  • Information om vilka böcker du har lånat
  • Hur långt du har läst i böckerna
  • Bokmärken i böckerna inklusive dina kommentarer.

Talböcker är skyddade av Upphovsrättslagen. De får enbart läsas av personer med en läsnedsättning. När talböckerna laddas ner märks de med uppgifter om vem som lånat talboken. Vid olaglig spridning kan MTM spåra vem som lånat och spridit talboken.

Uppgifter om hur långt du har läst sparas för att appen och webbspelaren ska komma ihåg var i boken du senast läste, så att du inte ska behöva börja om från början varje gång du öppnar boken. Bokmärken inklusive dina kommentarer i böckerna sparas för att du ska kunna navigera i boken med hjälp av dem.

Integritetspolicy

MTM har tagit fram en integritetspolicy som förklarar vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det, hur vi använder uppgifterna och hur vi länge vi sparar dem. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har.

MTM:s integritetspolicy (PDF, öppnas i nytt fönster) 

Allmänna handlingar

MTM är en statlig myndighet. Som myndighet omfattas MTM av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till MTM blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut. Det gäller exempelvis uppgifter om lån via Legimus.

Läs mer om Offentlighets- och sekretesslagen på lagen.nu (Öppnas i nytt fönster). 

Vanliga frågor

Vanliga frågor för användare,(Legimus.se, öppnas i nytt fönster)

Vanliga frågor för bibliotek (Legimus.se, öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter gällande MTM:s behandling av personuppgifter kontakta
MTM:s Kontaktcenter.

Telefon: MTM:s Kontaktcenter 040-653 27 10.
Epost: info@mtm.se

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)