Vår organisation

Arbetet på MTM är organiserat i avdelningar och enheter. Myndighetsledningen består av generaldirektör och övriga chefer. För att skapa e-postadress: fornamn.efternamn@mtm.se.

 • Magnus Larsson, generaldirektör
 • Reneé Jardland, chef för Administration och ställföreträdande myndighetschef
 • Jesper Klein, innovationschef (tjänstledig)
 • Ann-Christina Myrberg, vikarierande HR
 • Alejandra CostaSantos, Tf enhetschef för Drift och systemutveckling
 • Helena Kettner Rudberg, enhetschef för Marknad
 • Ingela Skantze, enhetschef för kommunikation
 • Richard Stones, chef för Produktion och t.f. enhetschef för Distribution
 • Kristina Passad, enhetschef för Urval
 • Marie Ivarsson, enhetschef för Inköp
 • Hanna Larsson, enhetschef för LL-förlaget
 • Bengt Fredrikson, chefredaktör för 8 Sidor

Administration

Avdelningen tar fram administrativa strukturer och verktyg för en effektiv administration av MTM.

HR

HR-avdelningens uppdrag är att inom området ge verksamheten bästa möjliga förutsättningar att genomföra sina uppdrag och uppnå beslutade mål. Avdelningen är ett strategiskt och operativt stöd till myndighetens ledning och chefer inom HR-området.

Marknad och kommunikation

Kommunikation

Enheten ansvarar för MTM:s interna och externa kommunikation. Avdelningen arbetar för att öka kunskapen om tillgängliga medier och tjänster i samhället samt inspirerar till användning av MTM:s produkter och tjänster hos förmedlare.

Marknad

Enheten ansvarar för att underlätta och stimulera förmedling och användandet av tillgängliga medier i samverkan med förmedlare.

Produktion

Produktion består av enheterna Urval, Inköp och Distribution. Avdelningen har det övergripande ansvaret för en effektiv produktions- och distributionsprocess.

Urval

Enheten ansvarar för att besluta om MTM:s utbud av litteratur och tidningar.

Inköp

Enheten ansvarar för förvaltning, utveckling och inköp av myndighetens produktion av olika medier.

Distribution

Enheten ansvarar för drift och förvaltning av MTM:s distribution av tillgängliga medier och lättläst litteratur i samarbete med IT och Användarservice.

Utveckling och IT

Utvecklingsavdelningen ansvarar för att utveckla nya produkter och tjänster. Arbetet omfattar projektledning, kravutveckling, systemutveckling m.m. och genomförs med en kombination av interna och externa resurser.

LL-utgivningen

LL-förlaget

Enheten ansvarar för utgivning lättläst litteratur.

8 sidor

8 sidor ansvarar för utgivningen av den lättlästa oberoende nyhetstidningen 8 Sidor som papperstidning och som webbtidning. 8 sidor är en fristående avdelning inom myndigheten. Chefredaktören är ansvarig utgivare. 

MTM:s råd

MTM har tre råd som stöd i sitt arbete, Vetenskapliga rådet, Brukarrådet och Insynsrådet.

Vetenskapliga rådet har en rådgivande funktion och ska bevaka och sprida forskning om tillgängliga medier och deras målgrupper. 

Brukarrådet är ett rådgivande organ som ska främja kontakter med målgrupper, intresseorganisationer och förmedlare. Brukarrådet ska även bistå myndigheten i frågor som rör det nationella kunskapscentret.

Insynsrådet fungerar som ett stöd för generaldirektören och har en rådgivande funktion. Rådet möjliggör också insyn i myndighetens verksamhet för såväl regeringen som för medborgaren. 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)