Styrdokument

MTM:s verksamhet styrs och regleras av dokument. Här presenteras de kort med länkar till fördjupad information.

Bestämmelser som styr vad MTM ska göra

Förordning med instruktion för MTM 

Förordning med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier är den statliga instruktionen som styr MTM:s verksamhet.

Förordning (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier (riksdagen,se, öppnas i nytt fönster)

Regleringsbreven

Regleringsbrev är information från regeringen till de statliga myndigheter som finns i Sverige. I regleringsbreven till MTM beskriver regeringen bland annat vilka mål och uppdrag som myndigheten har, samt hur stor budget myndigheten har att utgå ifrån. Regleringsbreven kan sedan uppdateras löpande under året.

Lagar som styr MTM:s verksamhet

Upphovsrättslagen

MTM anpassar, överför och sprider litteratur i form av talböcker, punktskriftsböcker och e-textböcker till personer med funktionsnedsättning som ger läsnedsättning. Detta görs i enlighet med undantaget i 17 a och e §§ upphovsrättslagen.

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (riksdagen,se, öppnas i nytt fönster)

Bibliotekslagen

I bibliotekslagen finns bestämmelser om att biblioteken ska ge service till personer med läsnedsättning.

Enligt 4 § bibliotekslagen ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

Vidare ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar, 8 § bibliotekslagen.

Bibliotekslagen, (Riksdagen.se, öppnas i nytt fönster).

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen är en övergripande lag och har ersatt flera lagar inklusive Lagen om likabehandling av studenter i högskolan. I diskrimineringslagen är funktionsnedsättning en av sju diskrimineringsgrunder. Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Diskrimineringslagen gäller till exempel mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning i skolan, högskolan och arbetslivet.

Diskrimineringslagen, (Riksdagen.se, öppnas i nytt fönster).

Portobefrielse för blindskriftsförsändelser

En viktig förutsättning för MTM:s verksamhet är portobefrielse för blindskriftsförsändelser. Post- och telestyrelsen, PTS, upphandlar kostnadsfri befordring av blindskriftsförsändelser (till exempel punktskriftsböcker och talböcker).

Förordningar som styr MTM:s verksamhet

Taltidningar och mottagarutrustning

Förordningen om taltidningar och mottagarutrustning reglerar de taltidningar som MTM tillgängliggör. Målgruppen är personer med en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa en vanlig dagstidning. Förordningen reglerar även vem som har rätt till mottagarutrustning och internetabonnemang och anger vidare även att stöd ska betalas ut till de dagstidningar som även är taltidningar. Taltidningsnämnden vid MTM beslutar om stöd till taltidningar och mottagarutrustning.

Förordning (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning (riksdagen.se, öppnas till Sveriges riksdag i nytt fönster)

MTM:s föreskrifter (KRFS)

MTM får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är bindande regler liksom lagar och förordningar. MTM:s föreskrifter publiceras i Statens kulturråds serie. Här hittar du myndighetens föreskrifter i pdf-format.

Ändringsföreskrift (KRFS 2022:2)

KRFS 2022:2 Föreskrifter om ändring i Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter (KRFS 2013:1) om taltidningar och mottagarutrustning. KRFS 20131 2022:2 Föreskrifter om ändring i Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter KRFS 2013:1 om taltidningar och mottagarutrustning (PDF på kulturradet.se, öppnas i nytt fönster).

Grundföreskrift (KRFS 2013:1) 

KRFS 2013:1 Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning. Krfs-2013 (PDF på kulturradet.se, öppnas i nytt fönster).

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)