Yttranden och remisser

MTM fungerar som remissinstans vid offentliga utredningar som berör MTM:s ansvarsområde. De senast avgivna yttrandena står först i översikten.

Remissvar – Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi (2019-10-08)

Läs MTM:s remissvar (pdf, öppnas i nytt fönster)

Remissvar – Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23)

Läs MTM:s remissvar (pdf, öppnas i nytt fönster)

Remissvar – Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50)

Läs MTM:s remissvar (pdf, öppnas i nytt fönster)

Remissvar – Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)

Läs MTM:s remissvar (pdf, öppnas i nytt fönster)

Remissvar – Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning (Ds 2017:52)

Läs MTM:s remissvar (pdf, öppnas i nytt fönster)

Underlag till beredning av nytt mediestöd - Rapport till Kulturdepartementet

Läs MTM:s rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

MTM:s, Taltidningsnämndens och 8 Sidors remissvar på medieutredningen

Läs  MTM:s remissvar 
Taltidningens remissvar
Läs 8 Sidors remissvar

EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsregler - 2016-10-20

Läs yttrandet som word-dokument

Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

Läs yttrandet som word-dokument

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (Ds 2016:26)

Läs yttrande som word-dokument

Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2016:23)

Läs yttrandet som word-dokument

Yttrande angående ansökan om tillstånd att framställa exemplar m.m. till personer med funktionshinder

Läs yttrandet som word-dokument

Tolktjänst för vardagstolkning

Läs yttrandet som word-dokument

Yttrande angående ansökan om tillstånd att framställa exemplar m.m. till personer med funktionshinder

Läs yttrandet som word-dokument

Några frågor om offentlighet och sekretess Ds 2016:2

Läs yttrandet som word-dokument

Integritet och straffskydd SOU 2016:7

Läs yttrandet som word-dokument

Yttrande om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (KOM).

Läs yttrandet som word-dokument

Yttrande angående ansökan om tillstånd att framställa exemplar m.m. till personer med funktionshinder

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade ansökan från Grillska Gymnasiet Sundbyberg m.fl.
Läs yttrandet som word-dokument 

Yttrande över EU-kommissionens meddelande: Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten, KOM

Läs yttrandet som word-dokument

Yttrande över skrivelsen KB:s samverkansstruktur - förslag på ny form för nationell biblioteksamverkan

MTM:s yttrande om skrivelsen KB:s samverkansstruktur - förslag på ny form för nationell biblioteksamverkan.
Läs yttrandet som word-dokument

Yttrande om Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid

MTM:s yttrande om Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid.
Läs yttrandet som word-dokument

Yttrande om tillstånd att framställa exemplar m.m. till personer med funktionshinder

MTM:s yttrande om tillstånd att framställa exemplar m.m. till personer med funktionshinder.
Läs yttrandet som word-dokument

SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen

MTM:s yttrande om planen från Digitalradiosamordningen gällande analog och digital marksänd radio.
Läs yttrandet som word-dokument

Yttrande om tillstånd att framställa exemplar m.m. till personer med funktionshinder

MTM:s yttrande om tillstånd att framställa exemplar m.m. till personer med funktionshinder.
Läs yttrandet som word-dokument

Yttrande om tillstånd att framställa exemplar m.m. till personer med funktionshinder

MTM:s yttrande gällande tillstånd att framställa exemplar m.m. till personer med funktionshinder.
Läs yttrandet som word-dokument

Yttrande om SOU 2014:13 En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår

MTM:s yttrande gällande En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår.
Läs yttrandet som word-dokument

SOU 2014:39 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service

MTM:s yttrande gällande bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service.
Läs yttrandet som word-dokument

Yttrande om tillstånd att framställa exemplar m.m. till personer med funktionshinder

MTM:s yttrande gällande tillstånd att framställa exemplar m.m. till personer med funktionshinder.
Läs yttrandet som word-dokument

Yttrande om tillstånd att framställa exemplar m.m. till personer med funktionshinder

MTM:s yttrande gällande tillstånd att framställa exemplar m.m. till personer med funktionshinder.
Läs yttrandet som word-dokument

Yttrande om tillstånd att framställa exemplar m.m. till personer med funktionshinder

MTM:s yttrande gällande tillstånd att framställa exemplar m.m. till personer med funktionshinder.
Läs yttrandet som word-dokument

Ändring av målet för mediepolitiken som avser att motverka skadliga inslag i massmedierna

MTM:s yttrande gällande ändring av målet för mediepolitiken som avser att motverka skadliga inslag i massmedierna.
Läs yttrandet som word-dokument

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public service-uppdrag

Inkomna remissvar avseende promemorian om tidningen 8 sidor listas på regeringens webbplats.
Remissvaren avseende promemorian om tidningen 8 sidor

Kulturdepartementets remissammanställning i Lättläst-utredningen

Kulturdepartementet har gjort en sammanställning över de remisser som lämnats in i Lättläst-utredningen.
Remissammanställningen som word-dokument

MTM:s yttrande över Lättläst-utredningen

MTM:s yttrande på betänkandet SOU 2013:58 Lättläst och förslaget om en inordning av Centrum för lättläst i MTM. 

Läs yttrandet som PDF-dokument

MTM:s yttrande gällande WIPO:s förslag

MTM:s yttrande om FN-organet WIPO:s förslag till fördrag om undantag i upphovsrättslagar för personer med läsnedsättningar.
Läs yttrandet som word-dokument

Kulturutredningens betänkande (SOU 2009:16)

Läs yttrandet som word-dokument

Översyn av vissa mediemyndigheter – en effektivare administration (DS 2009:4)

Läs yttrandet som word-dokument

Grönbok: "Upphovsrätten i kunskapsekonomin" KOM (2008)466

Läs yttrandet som word-dokument

Värna språken – förslag till språklag (SOU 2008:26)

Läs yttrandet som word-dokument

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008-23)

Läs yttrandet som word-dokument

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)