Historik och stadgar

Det internationella DAISY Consortium, DC, bildades 1996 av talboksbibliotek runt om i världen för att leda övergången från analoga till digitala talböcker på internationell nivå. Dåvarande TPB, nuvarande MTM, var en av de ledande medlemmarna i DC.

Eftersom Sverige har en decentraliserad talboksmodell som innebär att talböcker finns tillgängliga på såväl folk- och skolbibliotek som högskole- och universitetsbibliotek ville TPB skapa ett konsortium för att engagera fler som arbetar med talböcker och tillgänglig litteratur och information.

År 2003 grundades Svenska Daisykonsortiet, SDK. Medlemmarna representerar läns- och regionbibliotek, högskole- och universitetsbibliotek, myndigheter, institut och intresseorganisationer. I dagsläget (2018) har SDK 41 medlemmar.

De första åren var dåvarande bibliotekschefen på TPB, Ingar Beckman Hirschfeldt, ordförande. Inför 2006 beslutades det att ordförandeskapet skulle tillhöra någon annan av medlemmarna och Eva Björk, SRF, valdes till ordförande.

Vid årsmötet inför 2009 valdes Maria Lundqvist, Länsbibliotek Sydost, till ordförande. Maria var SDKs ordförande fram till årmötet 2014, då Elin Nord, Pedagogiska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek valdes till ny ordförande.

Sedan 2009 har det varje år i samband med årsmötet arrangerats en nationell konferens på temat tillgänglighet till information och litteratur. Konferensen har samlat minst 100 deltagare varje gång. Den har varit mycket uppskattade och setts som en värdefull träffpunkt för nätverkande inom området.

När SDK 2013 firade sitt tioårsjubileum uppmärksammades det med en jubileumskonferens där DC:s president Stephen King var en av de medverkande.

Vid årsmötet 2009 ändrades stadgarna så att företag kan bli vän till SDK.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)