Rapporter och undersökningar

Rapporter och undersökningar är en metod för MTM att få veta mer om behov och förutsättningar hos målgrupperna samt hur våra tjänster och produkter används. Myndigheten anlitar konsulter, gör egna undersökningar och samverkar med olika aktörer.

Vägledning kring tillgänglig samhällsinformation

Alla har rätt att ta del av information om det som händer i samhället. Vid kriser är det särskilt viktigt att myndigheterna faktiskt når alla. Därför har MTM tillsammans med MSB tagit fram en vägledning för dig som behöver nå ut med samhällsinformation.

Vägledningen utgår från vad forskningen säger om tillgänglig kris- och samhällsinformation. Vi hoppas att den kommer fungera som introduktion eller fortbildning för dig som är intresserad av tillgänglighetsfrågor och kris- och samhällsinformation.

Här hittar du vägledningen i sin helhet: Vägledning tillgänglig samhällsinformation

Här hittar du den kunskapsöversikt kring tillgänglig samhällsinformation som vägledningen huvudsakligen bygger på: Inkluderande kris- och samhällsinformation (mtm.se)

Uppföljning av demokratisk delaktighet för personer med läsnedsättning

MTM har i strategin för funktionshinderspolitikens uppföljning ett ansvar att följa upp demokratisk delaktighet. För att ta fram en konkret plan för hur uppföljningen ska genomföras behövs ökad kunskap om området. Mot bakgrund av detta har Funka fått i uppdrag att ta fram en nulägesbeskrivning som återfinns i denna rapport. Rapportens fokus ligger på demokratisk delaktighet för MTM:s specifika målgrupper, personer med läsnedsättning. Rapporten innehåller en sammanställning av relevant statistik och en analys av möjliga luckor i hur offentlig sektor följer upp demokratisk delaktighet för personer med läsnedsättning.

Uppföljning av demokratisk delaktighet för personer med läsnedsättning, (PDF, 437 Kb, Öppnas i nytt fönster)

Hur har samhällsinformationen om covid-19 fungerat för personer med funktionsnedsättning?

Delrapport beställd av Myndigheten för tillgängliga medier inom ramen för forskningsprojektet ”Har informationen om covid-19 pandemin varit åtkomlig och begriplig för personer med funktionsnedsättning och kan den förbättras?” som drivs av Centrum for Klinisk Forskning I Dalarna (CKF) i samarbete med Begripsam.
Hur har samhällsinformationen om covid-19 fungerat för personer med funktionsnedsättning? (PDF, öppnas i nytt fönster)
Hur har samhällsinformationen om covid-19 fungerat för personer med funktionsnedsättning? (HTML, öppnas i nytt fönster)
Hur har samhällsinformationen om covid-19 fungerat för personer med funktionsnedsättning? - Till Begripsams webbsida (öppnas i nytt fönster)

Undersökning om läsvanor och läsförmåga bland Sveriges invånare - undersökning av SCB för MTM

De flesta som bor i Sverige är bra på att läsa, och 86 procent tycker dessutom att det är roligt att läsa! En undersökning som SCB gjort för MTM:s räkning ger svar på frågor om Svenskarnas läsvanor. Drygt 11 procent av befolkningen tycker att information från kommuner och myndigheter är svår att förstå och 25 procent undviker långa texter.
Undersökning om läsvanor och läsförmåga bland Sveriges invånare
Lättläst sammanfattning av Undersökning om läsvanor och läsförmåga bland Sveriges invånare

Användarundersökning 8 Sidor - papperstidningen

Under sommaren 2018 genomförde MTM en undersökning som syftade till att kartlägga användning och värdet av tidningen 8 Sidor hos läsarna. Målgruppen är personer som läser den tryckta tidningen. Fokus ligger på läsarnas upplevelse av 8 Sidor som papperstidning jämfört med om den endast skulle finnas i digitalt format.

Samtliga läsare på de dagliga verksamheterna säger att tidningen är viktig för dem, och förmedlarna tror att det är flera som inte skulle ta till sig nyheter om tidningen inte fanns.

De som läser i grupp på daglig verksamhet/gruppboende, både läsare och förmedlare, anser att pappersformatet är överlägset andra format. Papperstidningen är lättillgänglig för alla som vill titta i den och det är lätt att skicka runt papperstidningen och hålla upp den så flera kan se.
Läs hela rapporten i Word (öppnas i nytt fönster)

Användarundersökning punktskrift

Under våren 2018 har MTM gjort en användarundersökning bland punktskriftsläsarna med syfte att få ett underlag för utveckling av produkter och tjänster.

Den senaste användarundersökningen genomfördes 2015 och gällde då taktilt läsande barn och ungdomar. I år var det vuxna läsare som tillfrågades. Frågorna rörde bland annat hur läsarna upplever kvaliteten i punktskriftsprodukterna, på vilket sätt man helst läser punktskrift – till exempel elektroniskt - och om man har önskemål om litteratur på andra språk än svenska.

Undersökningen visar att många är nöjda – det är få som uttrycker ett missnöje.
Läs hela rapporten från användarundersökning om punktskrift

Rapport från intervjuer, ”Från Textview till Epub3” - mars 2018

MTM har ett projekt tillsammans med Specialpedagogiska Skolmyndigheten avseende e-textformat och en övergång till Epub3 från Textview.  Epub har stor potential att ge mer funktionalitet genom att det möjliggör att skärmläsningsprogram kan känna av olika typer av innehåll (genom uppmärkning). Olika målgrupper kan bättre ta del av den nya produkten tack vare universal design.

Denna undersökning syftar till att kartlägga vad det är som uppskattas med Textview och att få fram testare av Epub3-formatet senare i projektet.
Ladda hem rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läsarundersökning taltidningsläsare - 2017

Lokalnyheterna är det som lockar mest i tidningen medan börssidorna och sportens resultattabeller är minst intressanta. Det visar Myndigheten för tillgängliga mediers nya läsarundersökning där 400 taltidningsläsare har fått svara på frågor om sina läsvanor och läsupplevelse av taltidningen.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM har tidigare genomfört undersökningar som främst har fokuserat på hur taltidningsläsarna upplever tekniken. Den senaste undersökningen är unik då syftet var att ta reda på mer om taltidningsläsarnas läsvanor eftersom hela läsupplevelsen är intressant. Resultatet från undersökningen ska ligga till grund för framtida utveckling av taltidningen.
Läs mer om rapporten
Ladda hem rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Orsak till uppsägning av taltidningsprenumeration - 2017

MTM har under hösten 2017 genomfört en undersökning om anledningen till varför man har sagt upp sin taldagstidningsprenumeration. Undersökningen ger en bra helhetsbild till anledningen men syftet har framför allt varit att närmare undersöka hur mycket den befintliga utrustningen som behövs för att läsa taltidningen har påverkat valet att säga upp prenumerationen.

Undersökningsföretaget Markör har ringt upp de som sagt upp sin prenumeration sedan våren/sommaren 2017 för att närmare ta reda på orsaken till uppsägning. Undersökningen visar att den största anledningen är naturliga orsaker. Naturliga orsaker är framför allt bristande ork/sjukdom, återfått hälsa/syn och läsning av tidningen på annat sätt. 
Läs hela rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Undersökning om engelsk talsyntes - 2017

Under våren 2017 har MTM genomfört en användarundersökning för att ta reda på vad låntagarna tycker om att lyssna på engelsk skönlitteratur med talsyntes. Undersökningen gick till så att respondenterna fick lyssna i cirka 8 minuter på ett stycke ur en bok, och sedan svara på frågor om rösten och uppläsningen.
Läs mer om undersökningen

Utvärdering av kampanj mot nyanlända - 2017

Hösten 2016 tog MTM fram ett informationsmaterial för personer med svenska som andraspråk om att det finns lättlästa böcker, nyheter och samhällsinformation. Som ett led i marknadsföringen av materialet genomförde vi en kampanj som vände sig till de som möter nyanlända. Undersökningsföretaget Markör har utvärderat kampanjen. Nästan 70 % av de som beställde kampanjpaketet har deltagit i Markörs webbenkät.

En klar majoritet (86%) anser att informationsmaterialet innehåller relevant information för målgruppen och att det är användbart, och nästan lika många (85%) tycker att det erbjuds på de viktigaste språken. Nästan alla (92%) anser att materialet totalt sett är bra.

Bibliotek (33%) och grundskola (23%) tillhör de stora beställarna, och materialet kommer i nästan hälften (47%) av fallen att användas i undervisning. I andra hand beställdes materialet för att användas i språkcaféer (31%) och i tredje hand som utställningsmaterial (26%).
Hela rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Användarundersökning bland våra taltidningsprenumeranter - 2016

Under vecka 48-49/2016 gjorde vårt undersökningsföretag Markör en användarundersökning bland våra taltidningsprenumeranter. Detta var en uppföljande undersökning av den som gjordes tidigare under hösten. Även den här gången ringdes drygt 400 taltidningsprenumeranter upp.

Prenumeranterna fick under hösten en kort text i dagstidningen som förklarade att det skulle ske en uppgradering av deras taltidningsspelare. Därför ville vi följa upp hur användarna upplevde uppgraderingen, om de hittat de nya funktionerna, om de vill ha en manual samt om de vill bli uppringda av Taltidningshjälpen. Efter årsskiftet kommer Taltidningshjälpen ringa upp dem som uppgav att de vill ha ett samtal. Vi kommer också skicka ut manualer till dem som vill ha.
Läs rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Rapport om taltidningsspelare - 2016

Under vecka 34/2016 ringde vårt undersökningsföretag Markör upp 400 taltidningsprenumeranter som har en Daisyspelare. Vi frågade bland annat om hur ofta de läser i spelaren, vilka funktioner de använder, vad som är svårt samt vad som skulle få dem att läsa mer.

Undersökningen är en nollmätning inför den uppgradering av spelarna som kommer göras under hösten 2016. Efter uppgraderingen kommer vi göra en uppföljande undersökning.
Läs rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Användning och behov av annotationer och ämnesord - våren 2016

Läs rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Intervjuer med låntagare och bibliotekarier om annotationer och ämnesord - maj 2016

Läs sammanställning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kundnöjdhetsundersökning hösten 2015

Läs rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kundnöjdhetsundersökning våren 2015

Läs rapport (pdf, öppnas i nytt fönster)

Mer information

Till rapporten Talande böcker och läsande barn

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)