Subjektiva intryck av lyssningströtthet hos personer som studerar med hjälp av syntetiskt tal

Under 2019 kommer MTM i samarbete med Tal, Musik och Hörsel på KTH att genomföra projektet Subjektiva intryck av lyssningströtthet hos personer som studerar med hjälp av syntetiskt tal. Projektet finansieras av Vinnovas satsning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta:
Individrörlighet för innovation och samhällsnytta - läs mer på Vinnovas hemsida (öppnas i nytt fönster)

Undersökningar

Två olika undersökningar har genomförts inom projektet:

1. Webbenkät

Webbenkät - om att lyssna på uppläst text (PDF, öppnas i nytt fönster)

2. Lyssningstest

Lyssningstest - om uppläst text (PDF, öppnas i nytt fönster)

Projektsammanfattning

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har i uppdrag att ta fram tillgänglig högskolelitteratur, bland annat i form av talböcker. Mer än hälften av dessa talböcker, över 1 000 böcker per år, produceras med hjälp av talsyntes (automatiserat text-till- tal), övriga med mänsklig inläsning. Detta gör det möjligt för personer med exempelvis dyslexi att kunna genomföra högskolestudier.

Kvaliteten på moderna talsyntesröster har förbättrats markant under det senaste årtiondet. Många upplever dock att de blir trötta av att lyssna på talsyntesröster under en längre tid, och att de snabbt tappar koncentrationen. Projektet syftar till att i samarbete med forskare på Tal, musik och hörsel (TMH) på KTH undersöka denna subjektiva (självupplevda) lyssningströtthet och vilka aspekter av talet som upplevs påverka detta fenomen.

Det finns idag goda möjligheter att styra talsyntesröster att exempelvis uttala eller betona ett ord på ett visst sätt. MTM kan använda resultaten för att utveckla processer för att styra de egenskaper hos talet som visat sig påverka användarens koncentration. Forskningsmässigt utgör resultaten en bas för vidare forskning där man byter fokus från den subjektiva upplevelsen till den objektiva genom exempelvis hörförståelsetester. Projektets resultat kommer att publiceras i ett vetenskapligt sammanhang.

Projektet är också en startpunkt för en vidare, formaliserad samverkan mellan Myndigheten för tillgängliga medier och Tal, musik och hörsel på KTH.

Subjective impressions of listening fatigue in students' learning through synthetic speech

During 2019, MTM will carry out the project Subjective impressions of listening fatigue in students' learning through synthetic speech in collaboration with Speech, Music and Hearing at KTH. The project is funded by Vinnova’s program for individual movement for innovation and public welfare.

Project summary

MTM, the Swedish Agency for Accessible Media, is charged with producing accessible university text books, for example as talking books. More than fifty percent of the talking books, over 1,000 books yearly, are produced with speech synthesis (automated text-to-speech conversion). The remaining books are produced with human speech. This effort makes it possible for persons with for instance dyslexia to fulfill university studies.

The quality of modern speech synthesis voices has improved considerably over the last decade. However, many people experience that they grow tired when listening to speech synthesis voices for a longer time, and that they easily lose focus. The project is a collaboration with researchers at Speech, Music and Hearing (TMH) at KTH, and aims to investigate this subjective (self-perceived) listening fatigue, as well as which aspects of the speech listeners think affect this phenomenon.

Today, there are good opportunities to control speech synthesis voices to e.g. pronounce or stress a word in a certain way. MTM can use the project outcome for the development of processes for controlling speech features that affect users’ concentration. From a research point of view, the results constitute a baseline for further investigations, in which the focus shifts from the subjective experience to the objective, via e.g. comprehension tests. The scientifically results of the projects will be published.

Finally, the project is a starting point for further, formalized collaboration between the Swedish Agency for Accessible Media and Speech, Music and Hearing, KTH.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)