Protokoll MTM:s Vetenskapliga råd, 19 februari 2016

Diarienummer MTM 2016/100 

Närvarande ledamöter:

Yvonne Eriksson, Mälardalens högskola
Arne Jönsson, Linköpings universitet
Monica Rosén, Göteborgs universitet
Ingela Wadbring, NORDICOM
Åsa Wengelin, Göteborgs universitet
Jan Ygge, Karolinska institutet

Frånvarande:

Jan Gulliksen, KTH
Åse Hedemark, Uppsala universitet
Katarina Mühlenbock, DART

Närvarande från MTM:

Roland Esaiasson, ordförande
Maria O’Donnell, sekreterare
Susanne Axner, FOU
Maria Machirant, MOK
Björn Westling, Punktskriftsnämnden

1. Dagordning

2. Minnesanteckningar föregående möte

Take Part-konferensen i maj Roland Esaiasson påminner om konferensen Take part i Stockholm den 17 till 18 maj, 2016. Mer att läsa finns på www.takepart2016.se.

Brevhuvud och webb Roland Esaiasson visar förslag på hur ett brevpappershuvud med det ”Vetenskapliga rådet” skulle kunna se ut. Susanne Axner visar hur informationen om det Vetenskapliga rådet finns samlat på MTM:s webb idag. Man hittar det Vetenskapliga rådet under första sidans ”Forskning och samverkan”.

Vidare samarbeten under det nya kunskapscentret Roland Esaiasson lyfter också frågan om ledamöterna någon gång vill komma till MTM och tala på våra så kallade ”frukostmöten”; en halv timmes långa stunder då personalen kan få lära sig mer.

3. Tre av ledamöterna berättar om sin forskning

3.a Yvonne Eriksson  

Yvonne Eriksson är professor i Informationsdesign på Mälardalens högskola. Frågan hon ställer sig är: Hur används bilder, vad säger bilden och vad säger texten?

Hennes teoretiska utgångspunkter är:
• Multimodalitet - involverade medier samt olika medier
• Fenomenologi
• Kognitiva och perceptuella processer
•Semiotik
•Intersektionalitet

Pågående projekt:
• Teoriutveckling kring bildförståelse
• Innovationsfabriken - digital plattform för produktionssystem
• Monteringsinstruktioner.
• VISTAC - visualizing science and technology across cultures
• Metodutveckling för samverkan och samproduktion (företag och org.)
• Konsthistoria - De blindas bokfond.

3. b. Jan Ygge

Jan Ygge är professor i barnoftalmologi på Karolinska institutet. Han arbetar på Marianne Bernadotte Centrum för forskning inom Dyslexi och Barnoftalmologi. Han beskriver hur vår syn fungerar och vad som kan gå fel. Jan visar exempel på hur en person med dyslexi läser. Han visar också den teknik som de utvecklat för att kunna ställa tidigare diagnoser. Jan Ygge berättar slutligen om den forskning som sker kring prematura barn, som på grund av hjärnsynskador inte kan förstå det som de ser.

3.c Arne Jönsson berättar om sin forskning

Arne Jönsson är professor i Datavetenskap på Linköpings universitet. Arne forskar om att göra texter mer tillgängliga för ökad digital delaktighet. Det ska resultera i tjänster för ökad läsbarhet på webben, rangordning av texter efter läsbarhet samt verktyg för att välja ut tester anpassade efter läsförmåga. Han beskriver programmet Friendly Reader som finns att testa på www.friendlyreader.se

4. Lunch

5. På MTM finns tankar om att myndigheten borde prenumerera på en vetenskaplig tidskrift. Vilka tankar har VR på val av tidskrift?

• Det kan vara viktigt med en internationell utblick
• Förslag som kommer upp: ”Children and Media”, ”Design Research”

6. Information om pågående studentarbeten på MTM

Pågående uppsatser:

Sofia Berge, magisteruppsats, Kognitionsvetenskap, Linköpings universitet
Sofia vill se hur specialpedagoger arbetar med talböcker och i vilken utsträckning detta hjälper lärandet.

Tove Nathanson, kandidatuppsats, Språkkonsultprogrammet, Stockholms universitet
Tove är intresserad av hur 8 SIDOR fungerar för andraspråkstalare.

Malin Bornhöft, Master, Språkkonsultprogrammet, Stockholms universitet
LL-förlaget delar in sina böcker i tre nivåer: lätt, lättare lättläst. Malin ska göra en vetenskaplig analys för att se vad som skiljer nivåerna åt.

Anna Bredhe, kandidatuppsats, Språkkonsultprogrammet, Stockholms universitet
Anna vill se hur 8 SIDOR kan fungera i en skolsituation.

Färdig uppsats:

Anja Sahlstedt, kandidatuppsats, Biblioteks- och informationskunskap, Högskolan i Borås
Anja har skrivit en kandidatuppsats som heter Talböcker i skolan – stöd eller stigma? Hon har undersökt hur skolbarn använder sina talböcker i två olika situationer: hemma och i skolan. Hon visar att barnen i större utsträckning använder talböcker hemma än i skolan. Skälen till att barnen inte använder talböcker i skolan är två: dels att talböcker inte uppfattas som likvärdigt tryckta böcker och dels att lärarna inte vet hur de ska stödja barnen till att använda talböcker.

7. Bensträckare med kaffe

8. Information om Punktskriftsnämnden

2017 ordnar nämnden en internationell konferens i Stockholm: www.tactilereading.org

I år, 2016 startar nämnden ett projekt om bildbeskrivningar som leds av nämndens ordförande Jana Holsanova från kognitionsvetenskapen i Lund. Nämnden ser också gärna samarbete med det Vetenskapliga rådet.

9. Information om Brukarrådet

Brukarrådet träffades för första gången i september 2015. De har nu också haft sitt andra möte. De kommer att träffas tre gånger per år. Brukarrådet är intresserat av samarbeta med VR och Punktskriftsnämnden och vill delta i tester också. MTM har redan nu ett nära samarbete med SRF och Dyslexiförbundet.

10. Övrigt

Åsa Wengelin berättar att Karen Schriver som bland annat är expert på ”Plain Language”, kommer till Göteborg i höst.

 

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)