Protokoll MTM:s Vetenskapliga råd, 12 maj 2017

Tid: 10.00 - 15.00
Plats: MTM

Närvarande ledamöter

Yvonne Ericsson
Jan Gulliksen
Åse Hedemark
Monica Rosén
Jan Ygge

Frånvarande ledamöter

Arne Jönsson
Katarina Heimann Mühlenbock
Åsa Wengelin
Ingela Wadbring

Besökare

Jaana Holsanova
Idor Svensson
Emma Lindeblad

Från MTM

Magnus Larsson
Maria O'Donnell
Susanne Axner
Helena Nordqvist
Lena Krohn
Anne Stigell
Nader Svärd
Björn Westling

1. Dagordningen godkändes

2. Lena Krohn från MTM ger återkoppling från workshopen om framtidsstrategin

Vid Vetenskapliga rådets förra möte genomfördes en workshop med anledning av att MTM nu tar fram en framtidsstrategi. Den ska vara klar i september och kommer att ligga till grund för höstens verksamhetsplanering inför 2018. Resultatet kommer att presenteras i forma av en broschyr. På workshopen framfördes från medlemmarna i Vetenskapliga rådet att

  • MTM bör undersöka användarnas behov systematiskt
  • MTM behöver vara aktiva och synliga och ha direktkontakt med användarna.
  • MTM bör ha forskningsinitierade uppdrag och ett ökat samarbete med lärosäten.

Det framfördes att användargrupperna breddas i och med digitaliseringen, något som MTM behöver ta hänsyn till i det framtida arbetet.

3. Anne Stigell, MTM, berättar om omvärldsarbetet på myndigheten

MTM:s omvärldsarbete syftar till att framtidssäkra myndighetens arbete och vara ett stöd i den strategiska planeringen. MTM bygger nu upp ett strukturerat sätt att arbeta med omvärldsanalys.

4. Professor Idor Svensson och doktoranden Emma Lindeblad, Linnéuniversitetet i Växjö, presenterar forskning om lärappar för elever med läsnedsättning

Idor Svensson redogjorde för sin studie som pekar på att det med dagens teknik, olika lärappar, är möjligt för elever med grav dyslexi att ta till sig text på andra sätt. Studien visar även att elever som fick tillgång till assisterande teknik och som under en period inte arbetade med traditionell lästräning ändå utvecklade sin läsning.

Emma Lindeblad undersökte psykisk hälsa och självuppfattning. Tidigare forskning har visat att gruppen elever med läs- och skrivsvårigheter har sämre självkänsla och låg självbild. Resultat i huvudstudien visade dock inga starka indikationer på att elever med lär- och skrivsvårigheter skiljer sig från elever som inte har svårigheter avseende självbild och mående.

5. Docent Jana Holsanova berättar om bildbeskrivningar för personer med synnedsättning

Jana Holsanova arbetar tvärvetenskapligt och studerar hur människor uppmärksammar, bearbetar och förstår information som andra förmedlar. Jana arbetar bland annat med syntolkning av bilder och bildbeskrivning.

Syntolkens uppgift är att beskriva det som syns men som inte sägs, vilket ger en rikare upplevelse för personer som inte ser. Syntolken arbetar med vad ska beskrivas, hur det ska beskrivas och när ska det beskrivas. En annan aspekt är receptionen, hur syntolkningen tas emot av brukarna.

Bildbeskrivningar tillgängliggör visuell information i texten. Brukaren ska kunna koppla ihop bild och text.

6. Professor Monica Rosén presenterar sin forskning

Monica Rosén intresserar sig bland annat för frågor kring individuella förutsättningar, köns- och maktskillnader och organisation av utbildning. Utbildning är långsamma processer, att påverka nivån är svår. Att titta på längre trender är då intressant.

Variationer i skolprestationer kan förklaras av skillnader i förmågor. Det finns breda (generella) och smala (en liten aspekt, t ex numerisk förmåga) förmågor.

7. Maria O’Donnell rapporter                            

MTM:s avdelning för Forskning och Utveckling har under våren en praktikant som ser över vad det finns för kunskaper om lättläst i övriga världen.

Den årliga SDK-konferensen går av stapeln den 16-17 november, under namnet Talboken i framtiden.

Den forskningsöversikt som Anna Hampson Lundh gör för MTM:s räkning blir klar till sommaren.

Höstens möte är redan inbokat: 6:e oktober.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)