Protokoll MTM:s Vetenskapliga råd, 16 maj 2016

Plats: MTM
Tid: 10 - 15

Närvarande ledamöter:

Yvonne Eriksson; Mälardalens högskola
Åse Hedemark, Uppsala universitet
Arne Jönsson, Linköpings universitet
Monica Rosén, Göteborgs universitet
Ingela Wadbring, NORDICOM
Åsa Wengelin, Göteborgs universitet

Frånvarande ledamöter:

Jan Gulliksen, KTH
Katarina Mühlenbock, DART
Jan Ygge, KI

Närvarande från MTM:

Roland Esaiasson, ordförande
Maria O’Donnell, sekreterare
Susanne Axner, sekretariat, Chef FOU
Maria Machirant, sekretariat, kommunikatör
Tom Weegar, journalist för Läsliv
Ingela Skantze, chef LL-utgivningen
Bengt Fredrikson, chefredaktör 8 Sidor

1. Inledning

Maria O’Donnell presenterar de närvarande och berättar att Tom Weegar från kommunikationsenheten är med på mötet för att rapportera till MTM:s tidning Läsliv.

2. Dagordning

Ordförande Roland Esaiasson inleder sedan mötet med att berätta om ny organisation på MTM och att rekrytering av ny GD pågår. Detta blir Roland Esaiassons sista möte som ordförande.

Övrigt på gång på MTM: Ny webspelare som kan läsa talböcker strömmande. Projektet ”Talboken kommer” ska ge äldre personer med läsnedsättning möjlighet att få hem sina talböcker digitalt istället för som nu genom posten. MTM har producerat en film för högskolestudenter. I veckan har precis Biblioteksdagarna i Västerås varit. MTM medverkade på Meg dagarna i Göteborg också. Veckan som följer kommer den stora internationella konferensen Take Part där prins Carl Philip och kulturministern Alice Bah Kuhnke inledningstalar. Ett nytt material som ska vara ett stöd till högläsare inom Läsombudsverksamheten har också kommit ut.

3. LL-utgivningen på MTM

Ingela Skantze, chef för LL-utgivningen: Ingela är relativt ny chef för förlaget men hon har arbetat inom förlagsbranschen länge. Hon berättar om LL-förlagets verksamhetsinriktning för 2017 till 2019.

Bengt Fredrikson, chefredaktör på 8 Sidor: Ur tillgänglighetsaspekt är den tryckta tidningen en grund för deras verksamhet, menar Bengt. Men de har också en app och en webbsajt. Kärnmålgruppen (personer med läsnedsättning) läser den tryckta tidningen medan sajten används mest av människor som vill lära sig svenska. Sajten var för övrigt en av de första nyhetssajterna i Sverige. 8 Sidor ansvarar också för ”Allaväljare.se” som fått pengar för ett år till.

4.  Arne Jönsson berättar om workshop om lättläst svenska 

”Inom projektet Swe-Clarin (https://sweclarin.se) planerar vi för en workshop med inriktning på infrastruktur för att studera begriplighet i text. Workshopen vill inventera pågående forskning och infrastrukturinitiativ när det gäller begriplighet i text med fokus på svenska och myndigheternas kommunikation med medborgarna. Begrepp som klarspråk och lättläst är väl kända i den svenska diskussionen om begriplighet, men de är inte så lätta att definiera eller utvärdera. Ett syfte med workshopen är alltså att försöka staka ut en väg framåt för att skapa infrastruktur för framtidens forskning och utbildning. Vilka behov finns? Hur kan forskare, utbildare och myndigheter samverka för att generera nödvändiga resurser?”

5.    Diskussion om lättläst svenska

Kort sammanfattning om diskussion i rådet om lättläst svenska: Alla är överens om att mer forskning behövs på området. De skrivråd som finns för klarspråk och lättläst svenska är rostiga, men det finns en kärna däri. Något gör ju LL-förlaget och 8 Sidor som är rätt! Man skulle behöva forska mer på vad de gör. Hur få fler människor att läsa är huvudfrågan, eftersom läsning är en så central del av vårt moderna västerländska samhälle.

6. Åsa Wengelin berättar om sin forskning

Åsa Wengelin har en bakgrund i datalingvistik och språkteknologi. Skrev sin avhandling om skrivhjälpmedel men just nu forskar hon om hur människor skriver men också hur de läser.

7. Ingela Wadbring berättar om sin forskning

Ingela Wadbring är föreståndare på NORDICOM. Även professor på Mittuniversitetet. Har också jobbat på JMG i flera år. Disputerade på en avhandling om nyhetstidningen Metro.  ”Det som det handlar om mest just nu är virala nyheter. Det traditionella mediesystemet är satt under hård press.”

8. Övriga ärenden och rapporter:

SOM-undersökning: Maria O’Donnell berättar om årets SOM-undersökning där MTM kanske får med några frågor. Besked innan sommaren. Vi diskuterade olika infallsvinklar till frågor.

Forskningsöversikt: Vi har nu hittat en forskare som är villig att åta sig uppgiften: Anna Hampson Lundh från Bibliotekshögskolan i Borås.

Referenslitteratur till MTM:s interna referensbibliotek: Vi hade ett medskick inför mötet om förslag på referenslitteratur som MTM borde ha. Vi utvecklar frågan vidare på nästa möte.

Uppsatsredovisning på MTM: Tre högskolestudenter kommer till MTM den 15:e juni för att presentera sina resultat från uppsatser de skrivit under våren. Uppsatserna handlar om: hur specialpedagoger använder talböcker i skolan, hur stilnivåer kan skilja sig i olika LL-böcker, samt om hur 8 Sidors nyhetstexter tas emot av en grupp särskoleelever.

Möte i höst: Vi håller mötet i Göteborg.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)