Protokoll MTMS vetenskapliga råd 4 oktober, 2021

Här kan du ta del av protokollet från mötet i MTMs vetenskapliga råd den 23 oktober 2021.

Tid: 13 – 16
Plats: Online
Närvarande:

 • Katarina Gidlund. MiU
 • Ingela Wadbring. MiU
 • Åse Hedemark, UU
 • Niklas Altermark, LU
 • Arne Jönsson, LiU
  Monica Rosén, GU
  Åsa Wengelin, GU
 • Yvonne Eriksson, MDH
  Magnus Larsson, MTM
 • Lisa Ohlsson Dahlquist, MTM
 • Maria O’Donnell, MTM
 • Jannica Hedlund, MTM


Förhinder: Jan Ygge, KI

Dagens antecknare: Maria O’Donnell

Agenda

1. Magnus Larsson hälsar välkommen

Magnus Larsson hälsar välkommen och ger en lägesrapport om verksamheten på MTM samt berättar hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatsen efter pandemin. Under hösten prövar vi oss fram och efter årsskiftet inträder en ordning där medarbetarna förväntas arbeta femtio procent av tiden på kontoret.

2. Lisa O D uppdaterar om forskningsfrämjande

Lisa O D ger en uppdatering av vad som är på gång med särskilt fokus på forskningsfrämjande aktiviteter (den interna referensgruppens arbete, forskningsöversikt, ämnesöversikter med Malmö UB).

 •  Den interna referensgruppen för forskningsfrågor träffas en gång i månaden för diskussion och kartläggning; ”forskningsnytt”; presentation av uppsats – ”tillgängliga digitala kartor” (interaktionsdesign, MUB)
 • Ny rapportmall snart klar.
 • Pågående: Forskningsöversikt om tillgänglig kris- och samhällsinformation (Yvonne Eriksson MDH, Catharina Nyström Höög SU) under arbete. Samverkansprojekt med MSB. Gemensam workshop under 2022.
 • Pågående: ”I huvudet på en lättlästförfattare” (Åsa Wegelin, GU). Färdig i december.
 • Pågående: Rapport om skrivtolkning som teori och praktik. Färdig i december.
 • Inom lättläst: studie om frasanpassat radfall (Begripsam), under 2022.
 • Vi har inlett dialog med Malmö UB om samverkan kring en ämnesöversikt – ”Att läsa med öronen i undervisningssammanhang”.
 • Inbjudna forskare som del av Kunskapslyftet: Arne Jönsson (LiU), november, Anna Lundh (BHS), november, Julia Pennlert (BHS), januari.

3. Maria O´Donnell, verksamhetsutvecklare

 • Uppföljning av vårens gemensamma möte om bildbeskrivningar.
 • Årets SDK-konferens – ”Tillgängligare läsning för läsaren”
 • Planerar för ett nytt gemensamt möte med råden och nämnderna under 2022
 • Utveckling av teckenspråkig litteratur med användarna i fokus. Utrymme för efterföljande diskussion och frågor.
 • Se bifogad presentation.

Diskussion kring representativitet – när blir man bärare av representativitet? Viktig fråga att diskutera vidare.

4. Hillevi Sundholm berättar om sin roll som UX-researcher

Hillevi Sundholm berättar om sin roll som UX-researcher, MTM:s arbete med användarundersökningar och planerna på att göra en undersökning med fokus på barn och unga. Efterföljande diskussion kring hur studier med barn och unga kan utformas på bästa sätt.

MTM arbetar mot olika målgrupper och har olika typer av produkter och tjänster. Det finns en obalans i hur mycket vi vet och hur mycket vi pratar om de olika målgrupperna. Därför har jag utgångspunkten att vi ska ha "lika mycket" kunskap om våra målgrupper. Myndighetens arv och uppdrag har haft en stor tyngd på personer med synnedsättningar. Vilket är helt naturligt att vi då har byggt mycket kunskap om deras behov och haft mer kontakt med organisationer med deras fokus. Det är bra och så ska det vara, men i och med att vi har fler målgrupper som vi ska nå ut till och som också i allra högsta grad använder våra produkter behöver vi då få bättre kunskaper och insikter om dem.

Det gäller till exempel personer med afasi, språkstörning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personer med intellektuell funktionsnedsättning, motoriska svårigheter som leder till en läsnedsättning och givetvis även personer med dyslexi. Många av våra läsare har dessutom flera funktionsnedsättningar, vilket också är en komplexitet att ha med sig.  

Detta har vi gjort under 2020/2021

Begripsam har gjort två studier: En om lässvårigheter baserad på tidigare insamlad data, bl a Svenskar med funktionsnedsättning och internet och en kvalitativ kring läsning.

Detta planerar vi för under 2021/2022

Vi vill göra en liknande undersökning med våra unga läsare, dvs. under 18 år, med olika lässvårigheter som orsakats av exempelvis dyslexi, synskada, autism eller ADD/ADHD. Undersökningen ska handla om personernas förhållande till läsning i skolan och på fritiden.

Diskussion

Hur görs prioriteringar av vilka och hur många MTM vänder sig till i användarundersökningar? Behöver användarundersökningar etikprövas? Etikprövningen är viktig om forskare ska kunna använda sig av materialet/undersökningen. Viktig fråga för MTM: I vilken utsträckning vill MTM att användarundersökningar också ska kunna användas i vetenskapliga publikationer? EN fråga för MTM som Kunskapscentrum att förhålla sig till. Viktigt att ta tillvara på läsfrämjandeperspektivet i användarundersökningen med barn och unga.

 

5.  Workshop – ”Vi blickar framåt tillsammans”

MTM:s vetenskapliga råd har funnits i sin nuvarande form sedan 2015 - finns det forskning och perspektiv på tillgänglighet som saknas idag? I workshopform reflekterar och diskuterar vi tillsammans med utgångspunkt i det ideala rådets framtida sammansättning och roll.

Diskussionsfrågor

Kan det finnas behov av fler vetenskapliga perspektiv för att rusta verksamheten för samtida och framtida behov kring tillgänglig läsning som kan bidra till att än mer utveckla MTM till ett kunskapscentrum?

MTM ser ett behov av att lära känna läsarnas och användarnas behov ännu bättre – hur kan forskningen bidra?

Diskussion: Viktigt för MTM att ta vara på potentialen i VR i utvecklingen av att än mer bli ett kunskapscentrum. Medie- och informationskunnighetsperspektivet – hur kan vi få in det? Forskning kring UX?

Förslag: variera kompetenserna i VR efter treårsplaner – vad står i fokus? Teman/fokusområden kan ringa in kompetensområden. Alla ledamöter bör inte bytas ut vid samma tidpunkt. Viktigt med kontinuitet. Ledamöter som byts ut blir en del av MTM:s forskarnätverk.

6. Mötet avslutas
 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)