Protokoll MTM:s Vetenskapliga råd, 23 oktober 2015

Närvarande ledamöter:

Yvonne Eriksson, Professor Informationsdesign 

Åse Hedemark, Fil. dr, Biblioteks- och informationsvetenskap

Katarina Heimann Mühlenbock, Fil. dr, Språkvetenskaplig databehandling

Ingela Wadbring, Docent och institutionschef, NORDICOM

Åsa Wengelin, Docent, institutionen för svenska språket

Jan Ygge, Professor Barnoftalmologi

Närvarande från MTM:

Roland Esaiasson, generaldirektör och ordförande i rådet

Maria O’Donnell, sekreterare i rådet

Susanne Axner, enhetschef FOU

Maria Machirant, medarbetare avdelningen marknad och kommunikation

Icke närvarande:

Jan Gulliksen, Professor Interaktionsdesign

Arne Jönsson, Professor Datavetenskap

Monica Rosén, Professor Pedagogik

1. Mötet säger ja till dagordningen.

2. Roland Esaiasson presenterar myndigheten

Under presentationen av myndigheten och dess verksamhet kommer en del frågor upp, bland annat om hur appen Legimus fungerar. Detta föranleder en förevisning av appen efter pausen utförd av Maria Lindeberg och Maria Nylander. Frågan om det finns titlar på invandrarspråk och minoritetsspråken kom också upp. Där finns ett samarbete mellan de nordiska länderna om titlar på invandrarspråken. När det gäller minoritetsspråken finns vissa titlar men få läsare. En fråga om hur vi gör med bilder kom upp och där är svaret att vi tolkar bilder och beskriver dem men att MTM inte arbetar med syntolkning av filmer och TV-program. MTM samarbetar dock med myndigheten för radio och tv.

3. Diskussion om förväntningar på rådet

Först tar ordföranden upp frågan om rådet kan tänka sig att hålla några av mötena på sina egna institutioner? Det vore ett sätt att bland annat ge ledamöterna tillfälle att få presentera sina lärosäten. Rådet ställer sig positivt till detta, men beslutar hålla det nästkommande mötet på MTM.

Sedan följer en diskussion om vikten av forskning kring det lättlästa språket. Idag finns ingen forskning som stödjer att lättläst svenska verkligen är lättläst eller vad som skiljer Klarspråk från lättläst svenska. Från vetenskapligt håll är frågan mycket komplex. Men alla är överens om att frågan om tillgänglig kommunikation är oerhört viktig.

Vi har också en befolkning som blir allt äldre. Medellivslängden ökar och därför kommer tillstånd med försämrad syn att öka och frågan om hur synen fungerar kommer att bli viktig. I rådet finns kunskap om detta representerat. De flesta forskar om ögats kirurgi men få om hur synen och förmågan att se fungerar.

Det förändrade medielandskapet är också en viktig fråga som kommer att diskuteras vidare.

Sedan följde en diskussionom att man inte ska behandla handikappforskning isolerat utan man ska se till de individuella förmågorna och därför är det utmärkt att rådet består av tvärvetenskaplig kompetens.

Ett problem är hur forskningen verkligen kommer användarna till godo. Vi har två användargrupper, vi har förmedlarna och sedan har vi personerna själva och sedan har vi forskning, om vi kunde hitta broar mellan dessa delar vore det en stor vinst.

Roland Esaiassonbekräftar också förväntningarna att hitta områden där vi kan utveckla forskning och hitta en praktisk tillämpning som går att omsätta så vi kan hitta sådant som våra användare kan ha glädje och nytta av.

4. Diskussion om rådets arbetsformer bland annat

a. Ändrade mötestider

Rådet beslutar att ändra mötestiden från 13 till 16.30 till 10 till 15, inklusive lunch.

b. Nästföljande möte Rådet beslutar ha nästa möte den 19 februari, 2016 på MTM. Datum för nästföljande möte  se nedan.

c. Inbjudan till internationell Daisy-konferens Roland bjuder in rådet att delta i den internationella Daisy konferensen ”Take Part!” den 17 och 18 maj på Norra Latin i Stockholm. Konferensen inleds med en internationell mottagning på Stockholms stadshus kvällen den 16:e. Även dit är rådet inbjudet. Detta påverkar tiden för tredje mötet, som rådet då beslutat blir den 16:e maj i anslutning till konferensen.

d. Egen logotyp och eventuell webbplats

Marknad och kommunikation får till uppgift att ta fram en egen logotyp till Vetenskapliga rådets brevhuvud. Frågan om egen webbplats kom också upp.

5. Diskussion om samverkan, definitioner och forskningsöversikt

Mötet föreslår att ledamöterna i rådet ska dela med sig av sin forskning i rådets möten de nästkommande gångerna. Då kan man också se vilka kopplingar som finns till det vetenskapliga rådet. Det kommer också upp förslag om att när rådet blir mer känt kanske man kan erbjuda någon utomstående att komma och presentera sin forskning här? Till det säger också alla ja. När det gäller samverkan kring forskning delar MTM inte ut medel till forskning men MTM kan ge uppdrag kring en särskild fråga om MTM ser behov av det, vi har också möjligheten att tillsammans söka medel. Det finns sådana möjligheter. MTM stödjer till exempel en ansökan till ett arvsfondsprojekt som handlar om begriplig text. MTM uttrycker också ett behov av en forskningsöversikt. Att sammanställa vad som finns inom områdena. Vi kommer ju att upptäcka luckor, saker vi identifierar där vi inte vet något egentligen. Där forskningen också har stått still lite. Här har MTM själv behov av att skriva informationsmaterial som grundar sig på kända forskningsresultat.

Sen har vi ju brukarrådet! Hur gör vi kopplingar mellan de olika råden? Dels att träffa brukarna och vad har vi för användarmedverkan i det vi gör? Sådana frågor måste vi fortsätta att diskutera!

6. Mötet avslutas  

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)