Jannica Hedlund står i ett kontorslandskap.

MTM:s enhetschef om tillsynsuppdraget

MTM blir ansvarig myndighet för tillsyn av e-böcker och ändamålsenlig programvara. MTM får också i uppgift att ta fram föreskrifter, det vill säga bindande regler, inom området. Här svarar ansvarig enhetschef Jannica Hedlund på fem frågor om MTM:s tillsynsuppdrag.

Vad gäller för tillsyn av e-böcker?

– Som ansvarig tillsynsmyndighet blir det MTM:s uppgift att se till att lagen efterföljs. I lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet ställs tillgänglighetskrav på e-böcker och ändamålsenlig programvara. Den som ger ut e-boken är ansvarig för att e-boksfilen uppfyller lagkraven. Tjänsteleverantören som tillhandahåller programvara för e-böcker (som till exempel en prenumerationstjänst för digitala böcker) är ansvarig för att appen följer kraven för tillgänglighet och att den har stöd för de tillgängliga funktioner som ska finnas i e-boken.

Finns det undantag för vissa aktörer?  

– Ja, mikroföretag är undantagna lagkraven och kommer därför inte att granskas för regelefterlevnad. Till mikroföretag räknas företag med färre än tio anställda och som har en årsomsättning eller en årlig balansomslutning som inte överstiger två miljoner euro.

När påbörjas tillsyn för lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet?

– Tillsynen kan påbörjas först när uppdraget träder i kraft vilket är samtidigt som lagen börjar gälla, alltså 28 juni 2025.

Vad kan man som utgivare eller tjänsteleverantör av e-böcker vänta sig när det gäller granskning? 

– Hur tillsynen i detalj kommer att gå till för just e-böcker och programvara är för tidigt att säga. Det ingår i arbetet som nu påbörjas på MTM med att bygga upp en tillsynsorganisation där vi också ser över system och processer för hur myndigheten bäst kan granska regelefterlevnad. Men generellt kan vi säga att ett tillsynsärende kan initieras både av tillsynsmyndigheten själv, eller efter att klagomål inkommit från en konsument som har upptäckt bristande tillgänglighet i en tjänst. MTM strävar efter att bedriva en effektiv tillsyn som bygger på öppenhet, kvalitet och god framförhållning gentemot berörda aktörer.

Vid sidan av vårt nya tillsynsuppdrag har MTM sedan tidigare ett uppdrag att främja tillgänglighet och universell utformning av litteratur. Vi kommer att fortsätta att informera, vägleda och inspirera kring tillgänglig bokutgivning.

Vad händer nu?

– MTM drar nu igång arbetet med att bygga tillsynsorganisation och ta fram föreskrifter. Vi kommer att uppdatera löpande, via nyhetsbrev och webbplats.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)