Bilden visar en ung flicka med halvlång brunt hår bakifrån som sitter i en röd fåtölj. Hon har på sig jeans och en rosa tröja. I handen håller hon en läsplatta med en talbok och på huvudet har hon ett par hörlurar.
Foto: Erika Weiland, Apelöga

Med start 2025 ska e-böcker som ges ut i EU följa vissa tillgänglighetskrav

Tillgänglighetsdirektivet, som antogs av EU 2019, ställer krav på tillgänglighet på en rad kommersiella produkter och tjänster. Det gäller allt ifrån banktjänster till e-handel och e-böcker.

Genom att göra dessa produkter och tjänster tillgängliga från början kan lagen bidra till att personer med funktionsnedsättning får ökade möjligheter till delaktighet i samhället.

31 maj avslutades den statliga utredningen om hur direktivet ska genomföras i svensk rätt.
Läs betänkandet från utredningen om tillgänglighetsdirektivet här (öppnas i nytt fönster)

I och med den kommande lagstiftningen, där det ställs specifika tillgänglighetskrav på e-böcker, kommer den europeiska bokbranschen att behöva arbeta för att erbjuda en mer inkluderande läsupplevelse.

MTM har i uppdrag att främja tillgänglighet till universell utformning av litteratur. På vår sida kan du som arbetar i den kommersiella bokbranschen ta del av relevant information och vägledning till standarder, riktlinjer och verktyg för tillgänglig bokutgivning och -distribution. Här kommer vi kontinuerligt uppdatera ny information om den kommande lagen.

För att en e-bok ska kunna bli tillgänglig från första början, enligt principen om universell utformning där målet är att så många som möjligt ska kunna tillgodogöra sig boken, krävs insatser från hela produktions- och distributionskedjan.

Nedan följer några exempel på hur en e-bok kan göras tillgänglig för fler redan från början:

  • De böcker som har bilder, tabeller eller andra grafiska element ska förses med en alternativ återgivning, såsom bildbeskrivningar.
  • Genom semantisk uppmärkning och dynamisk layout kan läsaren navigera och förflytta sig i boken med hjälp av ett hjälpmedel såsom skärmläsare.
  • Förvaltning av digitala rättigheter får inte blockera tillgången till boken.
  • Information om hur tillgänglig boken är ska följa med boken så att läsaren enkelt kan hitta den.

Tillgänglighetsdirektivet ställer även tillgänglighetskrav på programvara som används för att läsa e-böcker, samt på läsplattor och e-handel.

Mer om den kommande lagstiftningen:

När börjar den nya lagen att gälla?

Tillgänglighetsdirektivet ska börja gälla i hela EU från och med den 28 juni 2025.

När det gäller e-böcker gör den svenska utredningen för tillgänglighetsdirektivets genomförande bedömningen att kraven i direktivet kan strida mot etableringsfriheten i Tryckfrihetsförordningen (TF) samt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Kvarstår bedömningen kan kraven på e-boken först börja tillämpas efter en grundlagsändring.

Denna bedömning gäller inte ändamålsenlig programvara.

Undantag

Mikroföretag är undantagna från skyldigheten att uppfylla kraven i tillgänglighetsdirektivet.

Så här definieras mikroföretag i direktivet: ”Ett företag med färre än tio anställda och som har en årsomsättning som inte överstiger 2 miljoner EUR eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 2 miljoner EU”.

Definitionen av en e-bok

Så här definieras en e-bok i tillgänglighetsdirektivet:

En tjänst som inbegriper tillhandahållande av digitala filer som innehåller en elektronisk version av en bok som mestadels föreligger som text eller i grafisk form

I sitt betänkande gör utredningen bedömningen att, vid sidan av e-böcker som innehåller en textfil av innehållet, omfattas även sådana digitala böcker som både innehåller en fullständig textfil och en ljudfil. En ljudbok som enbart innehåller en ljudfil omfattas däremot inte av kraven i direktivet, enligt denna bedömning.

Tillgänglighetsdirektivets krav på e-böcker samt ändamålsenlig programvara

De tillgänglighetskrav som gäller samtliga digitala tjänster i tillgänglighetsdirektivet bygger på fyra principer:

Uppfattningsbar: All text ska kunna uppfattas med mer än ett sinne. Till exempel att bilder ska förses med bildbeskrivningar.

Hanterbar: Att tjänsten ska gå att navigera med hjälp av till exempel ett tangentbord.

Begriplig: Att information och hantering av användargränssnittet måste vara begripligt.

Robust: Att tjänsten ska gå att använda med ett brett spektrum av hjälpmedel.

I tillgänglighetsdirektivet finns också krav för specifika produkter och tjänster formulerade. Kraven för e-böcker ser ut så här:

  • Säkerställa att e-böcker som utöver text även innehåller ljud tillhandahåller text och ljud synkroniserat.
  • Säkerställa att e-bokens digitala filer inte hindrar tekniska hjälpmedel från att fungera korrekt.
  • Säkerställa tillgång till innehållet, navigering i filens innehåll och layout, inbegripet dynamisk layout, tillhandahållandet av struktur, flexibilitet och valmöjligheter vid presentationen av innehållet.
  • Möjliggöra alternativ återgivning av innehållet och driftskompatibilitet med olika tekniska hjälpmedel på ett sådant sätt att detta är uppfattningsbart, hanterbart, begripligt och robust.
  • E-böcker ska göras upptäckbara genom tillhandahållande av information om e-bokens tillgänglighetsfunktioner via metadata.
  • Säkerställa att åtgärder avseende förvaltning av digitala rättigheter inte blockerar tillgänglighetsfunktionerna.

Tillgänglighetsdirektivet ställer också krav på att den programvara som möjliggör läsning och navigering av e-böcker är tillgänglig. Läsaren ska till exempel kunna använda programvaran enbart med tangentbordet, eller tillsammans med ett hjälpmedel såsom skärmläsare. Gränssnittet ska vara intuitivt och lättanvänt. Det ska finnas tillgänglighetsfunktioner i gränssnittet såsom möjlighet att förstora texten och möjlighet att öka radavstånd och ordavstånd. Det ska även finnas lättanvända navigeringsfunktioner såsom navigerbar innehållsförteckning och möjlighet att hoppa till nästa eller föregående kapitel.

Harmoniserade standarder

EU-kommissionen kommer framöver att hänvisa till harmoniserade standarder och tekniska riktlinjer som ska gälla för de produkter och tjänster som omfattas av direktivet.

 

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)