Metoder för att tillgängliggöra bilder med hjälp av text

Den primära målgruppen för bildbeskrivningar är personer med synnedsättning eller blindhet. Men de kan också vara till stöd för läsupplevelsen för personer som har till exempel dyslexi eller ADHD.

Vad säger den nya lagen om beskrivning av bilder?  

lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet finns krav på att göra innehållet tillgängligt för läsning på olika sätt och med olika hjälpmedel. Ett av kraven för e-böcker är formulerat så här:  

”Möjliggöra alternativ återgivning av innehållet och driftskompatibilitet med olika tekniska hjälpmedel på ett sådant sätt att detta är uppfattningsbart, hanterbart, begripligt och robust.” 

En e-bok som omfattas av lagkraven och som innehåller bilder eller grafiska element behöver därför förses med textbeskrivningar av bilderna. På så sätt kan även läsare som inte läser av bilder visuellt, till exempel på grund av en synnedsättning, ta del av och förstå bildinnehållet. Med ett hjälpmedel som till exempel en skärmläsare får läsaren tillgång till beskrivningen.   

Vad säger WCAG om beskrivning av bilder? 

I dagsläget finns det inte någon utpekad standard kopplad till lag om vissa produkter och tjänsters tillgänglighet. Men de fyra principerna om att innehåll och struktur ska vara ”uppfattningsbart, hanterbart, begripligt och robust” är samma punkter som riktlinjerna för tillgänglighet, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), utgår ifrån. 

Riktlinjerna i WCAG är även utgångpunkt för den europeiska standarden EN 301 549. Denna standard ligger till grund för tillgänglighetskraven som sedan 2019 ställs på alla offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer genom lag om tillgänglighet till digital offentlig service, den så kallade DOS-lagen.  

I WCAG återfinns kravet på beskrivningar av innehåll som inte är text som första krav under rubriken ”Möjlig att uppfatta”: ”Allt innehåll som inte är text, som presenteras för användaren har ett textalternativ med samma syfte”. 

I WCAG finns vissa undantag från kravet, exempelvis för rent dekorativa bilder. 

”Textalternativ”, ”alt-text”, eller ”bildbeskrivning”, vad är vad? 

Det finns flera ord för metoden att tillgängliggöra bilder med hjälp av text. Dessa begrepp är nära varandra i betydelsen, men inte helt synonyma. Här beskriver vi några av dessa ord. 

Bildbeskrivning 

En mer utförlig beskrivning av en bild, kallas också för "utökad bildbeskrivning".  Utökade bildbeskrivningar kan behövas för att beskriva mer komplexa bilder, eller för särskilda syften. MTM producerar utökade bildbeskrivningar i sin produktion av punktskrifts- och talböcker. Ibland används bildbeskrivning också som generell benämning på alla typer av textalternativ för bilder. 

Textalternativ 

Övergripande term för text som ersätter bild eller annat innehåll som inte är bild. I WCAG-kravet på textliga beskrivningar av innehåll som inte är text används termen textalternativ (”text alternative”).  

En viktig poäng som ingår i WCAG:s definition är att textalternativet måste vara tekniskt kopplat till innehållet det ersätter. Den tekniska kopplingen är en förutsättning för att till exempel en skärmläsare ska kunna navigera mellan förekomsten av bilden och dess beskrivning i text på ett användarvänligt sätt. 

Det finns flera sätt att tillämpa textalternativ på, till exempel genom alt-texter och (utökade) bildbeskrivningar. 

Alt-text 

En kortare beskrivning av en bild och dess syfte eller betydelse i sammanhanget. På webben, men även i e-böcker i Epub-format, används ofta HTML-attributet ”alt” på ett bildelement för att ange alt-text.  

Vill du läsa mer om metoder för att tillgängliggöra bilder med hjälp av text? 

DAISY-konsortiets Accessible Publishing Knowledge Base är en kunskapskälla för tillgänglig publicering. Här kan du läsa om bildbeskrivningar och få tips om hur man kan arbeta med sådana:  

Accessible Publishing Knowledge Base - Image descriptions, (öppnas i nytt fönster).

Vägledningen webbriktlinjer.se är en webbplats för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). Här är deras sida om textalternativ:  

Textalternativ för bilder - information när inte bilden kan visas - Vägledning för webbutveckling (webbriktlinjer.se, öppnas i nytt fönster) 

Det finns en nedladdningsbar PDF där du kan läsa mer om de riktlinjer som MTM utgår från i arbetet med bildbeskrivningar i vår produktion av tillgängliga böcker. Notera att dessa riktlinjer inte har någon koppling till lag om tillgänglighet till vissa produkters och tjänsters tillgänglighet utan fungerar som allmänna rekommendationer. Kanske kan de fungera som inspiration för dig som vill lära dig mer om hur man kan tänka kring bildbeskrivningar. 

Riktlinjer för bildbeskrivning, (PDF, 88 Kb, öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)