Taltidningsnämnden

Nämnden har de uppgifter som följer av förordning om statligt stöd till radio- och kassettidningar och förordningen om taltidningar och mottagarutrustning

Nämnden har också till uppgift att

  1. genom informationsinsatser försöka få tidningsföretag att starta utgivning av taltidningar,
  2. verka för att abonnenter på taltidningar får utbildning och sådant stöd som underlättar för dem att tillgodogöra sig tidningarna och att sköta den tekniska utrustning som behövs för mottagningen, och
  3. följa och analysera utvecklingen av verksamheten med utgivning av taltidningar.
    Taltidningsnämnden ansvarar för sina beslut.

MTMs ledning ansvarar inför regeringen för att taltidningsnämnden tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet och för att verksamheten bedrivs effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Styrande förordningar

Riksdagen.se Förordning (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier

Riksdagen.se Förordning (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning

Riksdagen.se Förordning (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)