Information om politiska val ska vara tillgänglig för alla

Alla ska ha möjlighet att delta i demokratin. Det innebär att alla, oavsett funktionsförmåga, har rätt till information om politik och rätt att delta i politiska processer.

Var och en ska kunna delta i demokratin utifrån sina förutsättningar. Det gäller både till vardags och på själva valdagen.

Detta har Sverige förbundit sig till, bland annat genom FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För att alla ska kunna delta i demokratiska processer så måste information om politik och val vara tillgänglig och kunna nå fram. Det är nödvändigt för att vi ska ha ett inkluderande samhälle. 

Det finns tre steg för att säkerställa att informationen är tillgänglig.

  • Den behöver presenteras i ett tillgängligt format
  • Den behöver kunna nå fram till alla
  • Den ska vara lätt att förstå

Format

Det kan vara svårt att komma åt innehåll i en text på grund av att avsändaren valt att presentera den på ett sätt som inte alla kan läsa. Tryckt text kan vara omöjlig att läsa. Då behöver innehållet konverteras till ett annat format. Det kan vara till en ljudfil, till en video eller till ett annat tillgängligt format.

Distribution

För en del personer behöver informationen komma direkt till dem, eftersom det kan vara svårt att hitta viktig information i ett tillgängligt format. Det finns alltså ett behov av att distribuera tillgänglig information. En organisation som ska nå alla behöver ha metoder för att skicka ut tillgänglig information, för att skapa ett incitament hos fler personer att ta till sig den.  

Begriplighet

Det kan vara svårt att förstå samhällsinformation eller nyheter. Då uppstår ett behov av att göra informationen begriplig. Någon behöver bearbeta innehållet i en text, eller i en video, så att det blir enklare förstå innebörden. Det kan också behövas en lättläst version av en text eller ett kompletterande bildstöd till en text. 

Myndigheten för delaktighet har lanserat en samlingssida om tillgängliga val. På mfd.se fnns stöd som ska göra det möjligt för fler att delta i allmänna val. 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)